ΠΜΣ του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ με τίτλο "Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή"

Το Τμήμα Γεωπονίας προκηρύσσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή.
Όλα τα σχετικά έντυπα για τη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.saps.agro.auth.gr/index.php/el/

Συνημμένα αρχεία