Ψήφισμα της Συγκλήτου του ΑΠΘ (Συνεδρίαση με αριθμό 3026/11 και 16-6-2020)

Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της με αριθμό 3026/11 και 16-6-2020, με αφορμή τις νέες διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που περιλαμβάνονται στον νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και ενόψει του νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στη Βουλή το επόμενο χρονικό διάστημα, επισημαίνει την ανάγκη μιας ανοιχτής διαβούλευσης για τα ζητήματα των μελών των ειδικών κατηγοριών προσωπικού, η οποία θα οδηγήσει σε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, που θα διέπει τη λειτουργία και το προσωπικό των ΑΕΙ.

Η αναγνώριση της προσφοράς των ειδικών κατηγοριών προσωπικού στην ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ δεν μπορεί να εξαντλείται σε δηλώσεις υποστήριξής του και, ταυτόχρονα, να παραγνωρίζει ανισότητες που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή αποσπασματικών ρυθμίσεων παρελθόντων ετών, επιτρέποντας να έχουμε ερευνητές και διδάσκοντες πολλών ταχυτήτων.

Για την καλύτερη κατανομή προς όφελος του Πανεπιστημίου του προσοντούχου προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, η Σύγκλητος του ΑΠΘ προτείνει την ανακατανομή, ομαδοποίηση και εξέλιξή του με αξιοκρατικά κριτήρια, ανάλογα με τα προσόντα και το έργο που επιτελούν, σε βαθμίδες, κατ΄ αντιστοιχία των διατάξεων που είναι σε ισχύ στα νεοϊδρυθέντα ΑΕΙ της χώρας και αφορούν τους πρώην λέκτορες εφαρμογών και λέκτορες των ΤΕΙ.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ δηλώνει πως οι αρχές της αξιοκρατίας και της ισονομίας είναι αδιαπραγμάτευτες και είναι οι μόνες που δύνανται να εγγυηθούν τη διευθέτηση των όποιων στρεβλώσεων, με όρους ακαδημαϊκότητας, δικαιοσύνης και, πάντοτε, προς όφελος του Πανεπιστημίου.