Πρακτικό ΚΕΕ -ΟΔΕ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεάτρου της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 15-7-2020 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 15-7-2020 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώτου ορόφου του κτηρίου Κλειώ, η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 464/25-6-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:6ΙΛ446Ψ8ΧΒ-ΒΕΤ). ΘΕΜΑ 1ο: Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεάτρου του ΑΠΘ Ορίζουμε ως διαχειρίστρια την κ. Γλυκερία Κουκουρίκου, Λέκτορα του τμήματος Θεάτρου ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση Προέδρου - Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Θεάτρου Ανακηρύσσονται, οι παρακάτω υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, ως εξής: ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία. Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. Η Πρόεδρος Τα μέλη Ευπραξία Σταμούλη Ανδρέας Δημητριάδης Γλυκερία Κουκουρίκου

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία