Πρακτικό ΚΕΕ -ΟΔΕ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεσσαλονίκη,16-7-2020
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
MΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 16-7-2020 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) σύμφωνα με το άρθρο
2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε
με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 471/29-6-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών
του ΑΠΘ (ΑΔΑ:Ψ06Ε46Ψ8ΧΒ-Λ1Σ)
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με
ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
Ορίζουμε ως Διαχειριστή τον κ. Εμμανουήλ Γιαννόπουλο , Επίκουρο Καθηγητή του
Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση Προέδρου -
Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών
Τεχνών του ΑΠΘ
Ανακηρύσσονται, οι παρακάτω υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, ως εξής:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΗΣ ΣΚΤ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΓΚΡΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΚΤ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε
υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου
κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της
ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το
αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον
πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος μέσα στην
ίδια προθεσμία.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του
Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου
Διοίκησης.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής
Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Η Πρόεδρος Τα μέλη
Θεοδώρα Ψαλτοπούλου Βλαδίμηρος Συμεωνίδης
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία