Πρακτικό ΚΕΕ -ΟΔΕ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Θεσσαλονίκη, 15-7-2020
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 15-7-2020 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Κινηματογράφου η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 466/25-6-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:ΩΑΦΩ46Ψ8ΧΒ-ΛΜΙ).
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου
Ορίζουμε την κ. Νεφέλη- Μαρία Δημητριάδη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ
ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση Προέδρου - Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Κινηματογράφου
Ανακηρύσσονται, οι παρακάτω υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, ως εξής:
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
1.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΑΝΟΥΛΗ
2.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΑΞΙΖΗΣ

Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Κινηματογράφου του Α.Π.Θ.

Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Δημήτριος Κουτσιαμπασάκος
Ιωάννης Μαρούδας

Νεφέλη- Μαρία Δημητριάδη

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία