Πρακτικό ΚΕΕ -ΟΔΕ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της ΣΚΤ του ΑΠΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Θεσσαλονίκη,16-7-2020
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 16-7-2020 και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε στην αίθουσα της Γραμματείας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) –η οποία λογίζεται ως Ο.Δ.Ε. (Όργανο Διενέργειας Εκλογών) σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 77561/Ζ1/22-6-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/22-6-2020), που ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. πρωτ.468/25-6-2020 Πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ (ΑΔΑ:ΨΗΘΞ46Ψ8ΧΒ-6ΤΡ)
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Διαχειριστή για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών του ΑΠΘ
Ορίζουμε ως Διαχειριστή τον κ. Χαράλαμπο Βενετόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ
ΘΕΜΑ 2ο: Ανακήρυξη υποψηφίων, κατ’ αλφαβητική σειρά, για τη θέση Προέδρου - Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
Ανακηρύσσονται, οι παρακάτω υποψήφιοι, κατ’ αλφαβητική σειρά, ως εξής:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ
2.ΣΤΕΛΛΑ ΛΑΒΒΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΓΓΕΛΟΣ
2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΙΔΗΣ
Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων ή συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επ’ αυτών το αργότερο μέσα σε μία (1) ημέρα από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος μέσα στην ίδια προθεσμία.
Η ανακοίνωση με τον πίνακα των υποψηφίων θα αναρτηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος και θα τοιχοκολληθεί στον Κεντρικό Πίνακα Ανακοινώσεων του Κτιρίου Διοίκησης.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
Χαράλαμπος Βενετόπουλος Στυλιανός Ντεξής
Λουίζα Αυγήτα

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία