Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Τεχνολογίες Μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής"»

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ», ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Αντικείμενο του προγράμματος είναι οι Τεχνολογίες Μάθησης.
 
Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο χώρο των εκπαιδευτικών εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας όπως και να προάγει την έρευνα στην επιστημονική περιοχή των τεχνολογιών μάθησης.
 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα. Τα τρία πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα θα διεξάγονται απογευματινές ώρες κυρίως κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ενώ ορισμένα μαθήματα ή αναπληρώσεις μαθημάτων μπορεί να γίνονται Σάββατο και Κυριακή.
 
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής όλων των ειδικοτήτων.
 
Προβλέπονται τέλη φοίτησης τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 400 ευρώ ανά φοιτητή ανά εξάμηνο.
 
Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά από την προκήρυξη εδώ
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω του συνδέσμου εδώ
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος: techlearn.web.auth.gr/techlearn/el