Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ», Αρ. Διακήρυξης: 33Μ/2020

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση μελέτης εφαρμογής και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την αποπεράτωση των κτιρίων 10, 11 και 14 της Επέκτασης της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στα  142.922,70 Ευρώ πλέον του Φ.Π.Α και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών :
 
1.Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων (06)
2.Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές (09)
 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ανακοινώνει την πραγματοποίηση δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής κληρώσεων του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για την επιλογή τεσσάρων (4) τεχνικών υπαλλήλων ως μέλη επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση μελέτης (τακτικά και αναπληρωματικά) της παρ. 9β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Με έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. θα υποβληθεί αίτημα προς το Τ.Ε.Ε. για τον ορισμό εκπροσώπου στη επιτροπή διαγωνισμού.
 
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  21/09/2020 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr). Η επιτροπή της παρ. 5.3 του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, για την διεξαγωγή κλήρωσης  ορίστηκε με την πράξη υπ.αριθ.5288/05-11-2019 (ΩΠΠΔ46Ψ8ΧΒ-ΘΝΧ) του Πρυτανικού Συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Η εκπόνηση μελέτης θα εκτελεσθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Συνημμένα αρχεία