Απόφαση Συγκλήτου για την οργάνωση εκπαιδευτικής διαδικασίας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 3033/24-9-2020 συζήτησε διεξοδικά το θέμα της οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική ΚΥΑ, με στόχο την αποκατάσταση της νέας κανονικότητας στο ΑΠΘ.
Ειδικότερα, η Σύγκλητος συζήτησε με γνώμονα αφενός την πολιτική που είχε ακολουθήσει σε προηγούμενες αποφάσεις της, την προσήλωση δηλαδή στην πρωταρχική εκπαιδευτική λειτουργία του Πανεπιστημίου ως χώρου βιωματικής παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης και αφετέρου τις έκτακτες συνθήκες και τους ειδικούς περιορισμούς που αυτές επιβάλλουν, αφού πρωταρχικό μέλημα είναι η διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της υγείας των φοιτητριών και των φοιτητών μας, των διδασκόντων και των εργαζομένων.
Με βάση τα παραπάνω και τη με αριθμό 115744/Ζ1/4-9-2020 ΚΥΑ «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κoρωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (ΦΕΚ Β΄ 3707/4-9-2020) η Σύγκλητος του ΑΠΘ αποφάσισε ομόφωνα:

1) Να εγκρίνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε Τμήματος.
2) Η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων στα οποία είναι εγγεγραμμένοι πάνω από 50 φοιτητές να διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και προτρέπει να διεξαχθεί με συνδυασμό μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και διδασκαλίας με φυσική παρουσία, όπου είναι εφικτό, με γνώμονα την αποκατάσταση της νέας κανονικότητας.
3) Τα εργαστήρια και οι κλινικές ασκήσεις να διεξαχθούν με φυσική παρουσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.
4) Εκτιμώντας τις κατεπείγουσες απαιτήσεις που έχουν προκύψει λόγω της υγειονομικής κρίσης να ζητήσει από την κυβέρνηση επιπλέον οικονομική ενίσχυση προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες των Τμημάτων. Συγκεκριμένα για το ΑΠΘ, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των Τμημάτων και του αριθμού των φοιτητριών/ών, η επιπλέον οικονομική ενίσχυση για την απασχόληση ικανού αριθμού βοηθητικού προσωπικού που θα αναλάβει την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων (απολυμάνσεις κλπ) κρίνεται απαραίτητη.
5) Για την αντιμετώπιση των διδακτικών αναγκών που προκύπτουν με την εφαρμογή της ΚΥΑ, η Σύγκλητος θεωρεί επιτακτική ανάγκη την άμεση αναπλήρωση των θέσεων των καθηγητών που αφυπηρέτησαν με την κατανομή του υπολοίπου 50% των θέσεων μελών ΔΕΠ, εκτός των νέων άλλων προκηρύξεων.
6) Η Σύγκλητος θεωρεί θετική την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα αναλάβουν επικουρικό διδακτικό έργο σε φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα.

Τέλος, οι Σχολές και τα Τμήματα καλούνται, με γνώμονα τις διαθέσιμες υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους, άμεσα να αποφασίσουν αιτιολογημένα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων κατά το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο, προκειμένου να ενημερωθούν οι φοιτήτριες/φοιτητές μας.