Διατμηματικά μαθήματα τεχνικής ορολογίας στη γερμανική γλώσσα

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σε φοιτητές/ήτριες των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα τεχνικής ορολογίας (κωδικός: ΓΕΡΜ- Β1 ΠΟΛΥΤΕΧ) κατά το χρονικό διάστημα από 22 Οκτωβρίου 2020 έως 22 Ιανουαρίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων γερμανικής τεχνικής ορολογίας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, των οποίων η εφαρμογή θα αφορά στην κατανόηση και σύνταξη γερμανικών τεχνικών κειμένων και στην αναζήτηση σχετικής βιβλιογραφίας για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε φοιτητές/ήτριες (προπτυχιακοί/μεταπτυχιακοί/υποψήφιου διδάκτορες) των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β1, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Πέμπτη 16.00- 18.30 από τη διδάσκουσα Παναγιώτα Ποπότη, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: Μικρόφωνο και κάμερα.

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00.
Θα επιλεγούν 55 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία