Διατμηματικό μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σε φοιτητές/-ήτριες του Α.Π.Θ. που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν σε γερμανόφωνα πανεπιστήμια, το μάθημα «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language (κωδικός: ΓΕΡΜ-ΑΚΑΔ) κατά το χρονικό διάστημα από 23 Οκτωβρίου 2020 έως 22 Ιανουαρίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Περιγραφή μαθήματος και στόχοι
Στο μάθημα διδάσκονται οι βασικοί κανόνες, οι τεχνικές γραφής και τα γλωσσικά μέσα που απαιτούνται με στόχο τη συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα. Παρουσιάζονται ο στόχος, οι αρχές της επιστημονικής γραφής, τα είδη κειμένων και η χρήση παραθεμάτων και βιβλιογραφικών παραπομπών. Επίσης, παρουσιάζονται και επεξηγούνται τα στάδια οργάνωσης, σχεδιασμού και δομής της εργασίας ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και το ύφος. Θα γίνονται πρακτικές ασκήσεις.
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
η εξοικείωση με μεθόδους και τεχνικές γραφής ακαδημαϊκών εργασιών ανά επιστημονικό πεδίο και
η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού επιστημονικού λόγου στη γερμανική γλώσσα.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β1.
• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Παρασκευή 17:00- 19:15 από τη διδάσκουσα Δρ. Αγνή Δάφφα, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ. Θα αποδοθούν 3 διδακτικές μονάδες και 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη, 21/10/2020 και ώρα 23:00.

Θα επιλεγούν 35 φοιτητές/-ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία