Ισότιμη πρόσβαση στην επικοινωνία των κωφών/βαρυκόων ατόμων με υπηρεσίες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων μέσω του προγράμματος της εξ αποστάσεως διερμηνείας (RELAY SERVICE)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Συνημμένα αρχεία