Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να πραγματοποιήσει,  σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017, δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή 3 τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δώματος Φοιτητικής Λέσχης Α.Π.Θ.», προϋπολογισμού 289.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 69.360,00 Ευρώ) και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.  
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/01/2021 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), από τη Διμελή Επιτροπή που ορίστηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ (αρ. πρωτ. 3952/03-11-2020), σύμφωνα με το ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017.
Το έργο θα εκτελεσθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί και στην ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr).

Συνημμένα αρχεία