Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ.» (Αρ. Διακ. 34/2020)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προτίθεται να πραγματοποιήσει, σύμφωνα με την απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017, δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, που αφορά το διαγωνισμού του θέματος.
Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή 4 τεχνικών υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Στεγάνωση δωμάτων και κτιρίων του Α.Π.Θ.» (Αρ. Διακ. 34/2020), προϋπολογισμού 1.241.935,48 (πλέον Φ.Π.Α. 24%: 298.064,52) και  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.  
 Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/01/2021 και ώρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr), από τη Διμελή Επιτροπή που ορίστηκε από το Πρυτανικό Συμβούλιο ΑΠΘ (αρ. πρωτ. 3952/03-11-2020), σύμφωνα με το ΦΕΚ 4841/Β’/29-12-2017.
Το έργο θα εκτελεσθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, §10 του Ν.4412/2016.
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί και στην  ιστοσελίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (www.auth.gr).

Πληροφορίες-επικοινωνία
Τ: 
2310996823
Συνημμένα αρχεία