Παράταση περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης προς ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293, παρατείνεται για μία ακόμη εβδομάδα η απαγόρευση μετάβασης σε άλλη περιφερειακή ενότητα για λόγους σπουδών, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για λόγους συμμετοχής σε κλινικές ασκήσεις τελειόφοιτων φοιτητών, προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, των τμημάτων/σχολών Επιστημών Υγείας. Στις κατ' εξαίρεση περιπτώσεις αυτές η μετακίνηση γίνεται με πάγια βεβαίωση που εκδίδει η Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος/σχολής.
Η νέα αυτή απαγόρευση μετακινήσεων ισχύει από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου έως την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.
Μετά το χρονικό αυτό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί  νέα ΚΥΑ που θα παρατείνει ή θα αίρει την σχετική απαγόρευση.
Επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας το σχετικό ΦΕΚ.

Συνημμένα αρχεία