Διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο» από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σε φοιτητές/ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το διατμηματικό μάθημα «Γερμανόφωνα Πανεπιστήμια και φοιτητική καθημερινότητα στο γερμανόφωνο χώρο» (κωδικός: ΓΕΡΜ-UNIS) κατά το χρονικό διάστημα από 22 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου 2021.

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη γερμανική γλώσσα (επίπεδο Β1) και περιλαμβάνει στοιχεία σύγχρονου πολιτισμού του γερμανόφωνου χώρου και φοιτητικής καθημερινότητας, πληροφορίες για τη δομή και λειτουργία των γερμανόφωνων Πανεπιστημίων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραμονή σε γερμανόφωνες χώρες (Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία).

Πληροφορίες για το μάθημα:

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Πέμπτη 13.30 - 16.00 από τη διδάσκουσα Παναγιώτα Ποπότη, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ. Το πρώτο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021.
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γερμανικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 21 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23:00.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία