Παράταση περιοριστικών μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης προς ΑΕΙ

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 που αφορά το διάστημα από 25 Ιανουρίου έως και 1 Φεβρουαρίου 2021 παρατείνεται για μία ακόμη εβδομάδα η απαγόρευση μετακίνησης προς την περιφερειακή ενότητα του τόπου σπουδών εξαιρουμένων των περιπτώσεων τελειόφοιτων σχολών Επιστημών Υγείας που έχουν υποχρεώσεις κλινικών ασκήσεων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η σχετική βεβαίωση μετακίνησης εκδίδεται από τη γραμματεία του τμήματος εφ' άπαξ.
Επισυνάπτεται η νέα ΚΥΑ.
Σύμφωνα με τηλεφωνική διευκρίνηση της Πολιτικής Προστασίας ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται αυτός που έχει δηλωθεί στο Ε1 ή στο μητρώο TAXIS. Οι φοιτητικές εστίες νοούνται ως τόπος μόνιμης κατοικίας μόνο για όσους έχουν την έχουν δηλώσει ως τέτοια στο TAXIS.

Συνημμένα αρχεία