Έρευνα, μέσω ερωτηματολογίου, για τους κατόχους διδακτορικών τίτλων του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Doc Enhance (Horizon 2020)

Το Ευρωπαϊκό Έργο Doc Enhance (Horizon 2020), https://docenhance.eu/, στο οποίο συμμετέχει το ΑΠΘ, με επιστημονικό υπεύθυνο το Δρ Χαράλαμπο Μπράτσα, έχει στόχο να ενισχύσει τα ισχύοντα προγράμματα διδακτορικών παρέχοντας ένα πρόγραμμα σπουδών, με βάση την σταδιοδρομία και αγορά εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, το European Science Foundation-Science Connect (ESF), εκ μέρους των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων, διεξάγει μια έρευνα σε κατόχους διδακτορικών για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με την σταδιοδρομία τους, με έμφαση στις μεταβιβάσιμες δεξιότητες.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα οι κάτοχοι διδακτορικών τίτλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, των 5 τελευταίων ετών (2016-2020),
να συμμετάσχουν στην έρευνα, καθώς τα αποτελέσματα αυτής θα παρέχουν πολύτιμα στοιχεία για την βελτίωση της διδακτορικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και υποστήριξη των υποψηφίων κατόχων διδακτορικού στην μετέπειτα σταδιοδρομία τους.

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι: https://www.surveymonkey.com/r/DocEnhance_Survey_of_Doctorate_Holders

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Χαράλαμπος Μπράτσας