ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2020-2021

Για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδικός MIS: 5093225), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 222/21-01-20121 κωδ. ΕΔΒΜ143) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ28727/Ζ1 (ΦΕΚ1017/τ.Β΄/16-3-2021), της υπ’ αριθμ. 18568/06.04.2021 (ΣΥΝ.3059/01-4-2021) απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή των υποτροφιών στα Τμήματα του ΑΠΘ και της απόφασης της Συνεδρίασης με αριθμό 878/13-4-2021 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, προσκαλεί Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/γνωστικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αποφάσεις των Τμημάτων του ΑΠΘ.

Συνημμένα αρχεία