Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μ...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

Πληροφορίες-επικοινωνία
ΑΠΘ