Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελέιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 27/7/2017 έως 27/07/2018» με προϋπολογισμό 8.870,00 € (οκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των οχημάτων. Η παροχή υπηρεσίας απαλλάσσεται ΦΠΑ.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη το Δελτίο Παρεχόμενων Καλύψεων Ασφάλισης Οχημάτων ΑΠΘ, όσο και τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ.Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 06-06-2017 και ώρα 13:00
.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 870ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία