Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Αναλώσιμα υλικά για τα γεωργικά μηχανήματα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «αναλώσιμα υλικά για τα γεωργικά μηχανήματα της Υπηρεσίας Πρασίνου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 1.269,76€ (χίλια διακόσια εξήντα εννιά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 06-06-2017 και ώρα 13:00.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
1 270ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 6 Ιούνιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 991136
Φαξ: 
2310 991130