Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή κυκλοφορητών και in-line αντλιών στους θερμικούς υποσταθμούς του Α.Π.Θ.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή κυκλοφορητών και in-line αντλιών στους θερμικούς υποσταθμούς του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 8.027,88 € (οκτώ χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις
14-06-2017 και ώρα 13:00.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 028ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 14 Ιούνιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία