Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Ψυχόμενων Φυγοκετρικών Μηχανών για το Βιολογικό Τμ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

  1. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ   τεμ  1 (ένα)
  2. ΨΥΧΟΜΕΝΗΣ ΜΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ συνοδευμένη από γωνιακή (45ο) κεφαλή 24 x 1.5/2.0 ml

Με συνολικό  προϋπολογισμό 8.997,00€ (οκτώ  χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του σε βάρος του Προϋπολογισμού του ΠΜΣ και αφορά ανάγκες της Σχολής Θετικών Επιστημών του Βιολογικού Ττμήματος.

Κριτήριο ενδιαφέροντος αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)          για κάθε είδος χωριστά  και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από τη Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. (Ισόγειο κτιρίου Γραμματειών  της Σχολής Θετικών Επιστημών  του Α.Π.Θ.), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00 π.μ. – 13.00 μ.μ. (τηλ. 2310 998040 – Υπεύθυνος κ. Γεώργιος Αβραμίδης  2310 998260 κα Φατούρου Ειρήνη).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν  την επίσημη προσφορά τους, ηλεκτρονικά στο email: gavram@auth.gr (σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) μέχρι τις 08/06/2017, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00. Την ίδια ημέρα στις 14:30, θα αξιολογηθούν οι προσφορές .

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει:

α) να ικανοποιεί (ή να υπερκαλύπτει, όπου προβλέπεται) το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των Προδιαγραφών. Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει σαφώς αν κάποιο προσφερόμενο χαρακτηριστικό καλύπτει (ή υπερκαλύπτει) τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των Προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από το ΑΠΘ σχετική έγγραφη διευκρίνιση, που θα είναι δεσμευτική και θα αποτελέσει μέρος της τελικής προσφοράς από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον θεωρηθεί ότι δεν καλύπτεται κάποιο απαιτούμενο χαρακτηριστικό, η προσφορά κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της.

β) να μην υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό.

γ) να περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά των προσφερόμενων ειδών (μοντέλο-τεχνικά χαρακτηριστικά που θα προσδιορίζουν μονοσήμαντα το προσφερόμενο είδος), συνολικό κόστος προσφοράς (με ΦΠΑ), καθώς και κόστος ανά είδος και ανά τεμάχιο για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών.

γ) Όπου τυχόν αναφέρεται στην πρόσκληση κατασκευαστής/τύπος προϊόντος/μοντέλο αποτελεί την επιθυμητή λύση. Σε διαφορετική περίπτωση το προτεινόμενο είδος πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμο.

δ) να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων  (4) μηνών  από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Η συμμετοχή στη διαδικασία θα οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης, προμήθειας με τον ανάδοχο που θα προσφέρει την οικονομικότερη προσφορά για τα ζητούμενα είδη.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
8 997ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 8 Ιούνιος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310998040