Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για την ανακατανομή φορτίων στο εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής και αντικατάσταση πίνακα στο υπόγειο της Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν
προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την ανακατανομή φορτίων στο
εργαστήριο Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής και αντικατάσταση πίνακα στο υπόγειο της
Νέας Πτέρυγας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ » με προϋπολογισμό 5.828,00 € (πέντε
χιλιάδες οκτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 5 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310 99 6851
Φαξ: 
2310 99 6810