Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλακιδίων και ειδών υγιεινής για τις φοιτητικές τουαλέτες της Κάτω Λέσχης

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια πλακιδίων και ειδών υγιεινής για τις φοιτητικές τουαλέτες της Κάτω Λέσχης, μέχρι και την 6.7.2017.  Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.  Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στις 19.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 23.560,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Τα προμηθευόμενα είδη είναι τα ακόλουθα:

 1. Πλακάκια κεραμικά «GROUP 1», τοίχου, διαστάσεων 25x50 ή 20x60, 280τ.μ. (αποχρώσεις κατά προτίμηση λευκού, γκρι ανοικτού, γκρι σκούρου)
 2. Πλακάκια γρανίτη «GROUP 4», δαπέδου, διαστάσεων 30x60, 130 τ.μ. (αποχρώσεις κατά προτίμηση λευκού, γκρι ανοικτού, γκρι σκούρου)
 3. Πόρτες μεταλλικές γαλβανιζέ βαμμένες με υδροστατική βαφή, πλήρεις. Πάχος κάσας 6cm 80x200cm.(10τεμ.) (αποχρώσεις κατά προτίμηση γκρι ανοικτού, γκρι σκούρου)
 4. Νιπτήρας πορσελάνινος επικαθήμενος κυκλικού σχήματος λευκός ύψους 16cm, διαμέτρου 46cm με υπερχείλιση. (7τεμ.)
 5. Μπαταρία ζεστού – κρύου 19x13cm επικαθήμενη από ορείχαλκο. Επιχριωμένος με μηχανισμό κεραμικού δίσκου μαζί με βαλβίδα νιπτήρα. (7τεμ.)
 6. Ταχυθερμοσίφωνας ηλεκτρικός ισχύς 7000W ενεργειακή κλάση Α’. (3τεμ.)
 7. Λεκάνη αποχωρητηρίου λευκού χρώματος, τούρκικου τύπου, διαστάσεων 57x41x17cm (7τεμ.)
 8. Στεγνωτήρας χεριών 1800W inox (4τεμ.)
 9. Σαπουνοθήκη τοίχου inox (4τεμ.)
 10. Γωνιακά προστατευτικά προφίλ πλακιδίου σκούρης απόχρωσης (30 τεμ.)
 11. Σποτάκια LED 12βολτα με μετασχηματιστή για γυψοσανίδα χωνευτά (11 τεμ.)
 12. Μεταλλικές (inox) θέσεις στήριξης χαρτιού υγείας (7τεμ.)
 13. Πλαστικά χρώματα για τη βαφή έκτασης 80 τ.μ. (απόχρωση κατά προτίμηση γκρι)
 14. Φύλλα γυψοσανίδας ανθυγρή διαστάσεων 3,000x1,200x12,5 mm (7τεμ.)
 15. Κανάλια οροφής 60x27x3,0 μ. (7τεμ.)
 16. 5μετρες μεταλλικές σωλήνες 3x3 πόντους (3τεμ.)
 17. Φύλλα τσιμεντοσανίδες διάσταση 3,000x1,200x12,5 mm. (4τεμ.) 
 18. Νταλ φλουσόμετρο πλύσης λεκάνης εντοιχισμένο με πίεση από 0,5 ως 4 bar. (7τεμ.)
 19. Επιτοίχιοι καθρέφτες διάστασης Π50xΥ70cm, με ξύλινη κορνίζα (απόχρωσης κατά προτίμηση οξιάς) (7τεμ.)
 20. Ρητινούχα κόλλα πλακιδίων με βάση το τσιμέντο (ποσότητα 1.000 Kg)

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι και την Πέμπτη 06.07.2017 και ώρα 15:00, στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος).  Η προσφορά είναι δεσμευτική και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών/προδιαγραφών, άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  Προσφορές για μέρος των προμηθευόμενων ειδών, εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Τα προμηθευόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη (εντός του ισόγειου χώρου επί της οδού Εγνατίας) χωρίς επιπλέον δαπάνη. Ως χρόνος παράδοσης των προμηθευόμενων ειδών ορίζεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.     

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
19 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 6 Ιούλιος, 2017 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία