Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών για τους θερμικούς υποσταθμούς του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια υλικών για τους θερμικούς υποσταθμούς του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 16.330,80 € (Δεκαέξι χιλιάδες τριακόσια τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
16 330ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 13 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία