Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λεβήτων για τις ανάγκες θέρμανσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.»

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λεβήτων για τις ανάγκες θέρμανσης της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 20.336,00 € (Είκοσι χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις
19-07-2017 και ώρα 13:00.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 336ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 19 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία