Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας και λοιπών συναφών ειδών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης κυκλοφορίας και λοιπών συναφών ειδών» με προϋπολογισμό 23.729,14 € (είκοσι τρείς χιλιάδες επτακόσια είκοσι εννέα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 20-07-2017 και ώρα 13:00.

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
23 729ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 20 Ιούλιος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία