Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού

Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια του κατωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους,  με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον παρατιθέμενο πίνακα, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη. Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο ή και τμήμα των ζητουμένων ειδών εξοπλισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή (τοποθέτηση στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού,  χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα κλπ), όπως αναφέρονται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, όπου περιλαμβάνονται και γενικοί όροι και υποχρεώσεις του προμηθευτή.

Η αποστολή  μπορεί να γίνει, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση jotai@vet.auth.gr, είτε ταχυδρομικά ή με courrier στην διεύθυνση Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, έως την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 3.00 μ.μ. Στην ίδια διεύθυνση ή στο τηλ.2310999858, παρέχονται διευκρινήσεις.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΟΣΤΟΣ

1.

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ (CAGE & BOTTLE WASHER)

1

 

 

2.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΓΙΑ ΜΥΕΣ (INDIVIDUAL VENTILATED RACKS WITH CAGES FOR MICE)

Κάθε μονάδα περιλαμβάνει:

α) μία ηλεκτρική μονάδα αερισμού

β) δύο βάσεις τοποθέτησης κλωβών (cage rack) και γ)63 κλωβούς στέγασης των ζώων ανά βάση, δηλ. 126 κλωβούς

6

 

 

3.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΛΩΒΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΜΥΕΣ (INDIVIDUAL VENTILATED RACKS WITH CAGES FOR RATS   Κάθε μονάδα περιλαμβάνει:    α) μία ηλεκτρική μονάδα αερισμού

β) δύο βάσεις τοποθέτησης κλωβών (cage rack) και γ)30 κλωβούς στέγασης των ζώων ανά βάση, δηλ. 60 κλωβούς

5

 

 

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΓΙΑ ΠΟΤΙΣΜΑ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΥΩΝ (BOTTLE FILLING STATION)

1

 

 

5.

ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΡΩΜΝΗΣ (BEDDING DISPOSAL)

1

 

 

6.

ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΩΒΩΝ (CAGE CHANGE STATION)

4

 

 

7.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΙ

3

 

 

8.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΩΒΩΝ ΓΙΑ ΚΟΝΙΚΛΟΥΣ (RABBIT CAGE RACKS WITH PLASTIC CAGES)

3

 

 

9.

ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΥΓΡΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΩΒΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΥΩΝ

1

 

 

10.

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

 

10α

ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς τροφής

2

 

 

10β.

ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς στρωμνής

1

 

 

10γ.

ανοξείδωτα καρότσια μεταφοράς υλικών

3

 

 

11.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1

 

 

 

 

 

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος, 2017 - 15:00
Συνημμένα αρχεία