ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ειδών με τίτλο «Προμήθεια προβολικών μηχανημάτων, διαδραστικών πινάκων και άλλων συναφών ειδών» με προϋπολογισμό 16.500,00€ (Δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά βάσει της τιμής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

16 500ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 06/09/2017 @ 15:37