Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς
για την προμήθεια εξοπλισμού

 Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια του κατωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται:

1.ΔΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (1)

2.ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ (1)

3.ΔΙΑΤΑΞΗΣ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους,  με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον παρατιθέμενο πίνακα, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη. Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο ή και τμήμα των ζητουμένων ειδών εξοπλισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή, τοποθέτηση στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού,  χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.

Η αποστολή  μπορεί να γίνει,  είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση zaspalis@auth.gr, είτε ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση Εργαστήριο Τεχνολογίας των Υλικών Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Στην ίδια διεύθυνση ή στο τηλ. 2310996201, παρέχονται διευκρινήσεις.

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία