Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης Φασματογράφου Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού στερεάς κατάστασης 600 MHz

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς
για την προμήθεια εξοπλισμού
 

Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια του κατωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται:

1.Solids Add-On Module, 600 MHz (1)

2.3.2mm NB Double Resonance HX MAS (1)

3.600 MHZ Double Resonance Solids Probe (1)

4.Starter Kit, General Purpose, 3.2 mm 22u for general use in all 3.2mm Probes, maximum spin rate is 25 KHz (1)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους,  με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον παρατιθέμενο πίνακα, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη. Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο ή και τμήμα των ζητουμένων ειδών εξοπλισμού.

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή, τοποθέτηση στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού,  χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.

 Η αποστολή  μπορεί να γίνει,  είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση salif@auth.gr, είτε ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Στην ίδια διεύθυνση ή στο τηλ. 2310996179, παρέχονται διευκρινήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 15 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία