ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πινάκων μαρκαδόρου για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 24.750,40 € (είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ και σαράντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 20-09-2017 και ώρα 12:00.

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 750ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310996835

F: 

2310996810

E: 

Υποβλήθηκε στις 15/09/2017 @ 12:28