Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή δυο Κεντρικών Ψυκτικών Μονάδων στο κτίριο του τμήματος Μουσικών Σπουδών στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Θέρμη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή δυο Κεντρικών Ψυκτικών Μονάδων στο κτίριο του τμήματος Μουσικών Σπουδών στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ στη Θέρμη» με προϋπολογισμό 20.460,00 € (Είκοσι χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
 
Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
20 460ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία