Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς
για την προμήθεια εξοπλισμού
 
Το ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόθεσή του να προβεί στην προμήθεια του κατωτέρω αναφερόμενου εξοπλισμού, μέσω σχετικού διαγωνισμού, κατά τις διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου.  Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται.
 
1. Ψηφιακή Συσκευή προσδιορισμού χημικών στοιχείων σε δείγματα νερού, 1.
2. Συσκευή μέτρησης στάθμης υπόγειου νερού,1.
3. Φορητό πολυπαραμετρικό όργανο φυσικοχημικών χαρακτηριστικών υπόγειου νερού, 1.
4. Ολοκληρωμένο σύστημα πλήρως αυτόνομου πολυκόπτερου συνοδευόμενο από το κατάλληλο λογισμικό, 1.
5. Τρισδιάστατος laser σαρωτής, 1.
6. Λογισμικό - Δέκτης δεδομένων από σχεδόν όλα τα laser trackers, laser scanners & total stations, 1.
7. Ολοκληρωμένο σύστημα πλήρως αυτόνομου μη επανδρωμένου αερομοντέλου, με δυνατότητα φωτογραφικής λήψης, κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών, όπως Κτηματογραφήσεις, Αποτυπώσεις, Παραγωγή μοντέλων εδάφους, Χαρτογραφήσεις, Παρακολούθηση εξέλιξης έργων, Θερμογραφήσεις ακριβείας κλπ., 1.
8. Τετρακόπτερο, μη επανδρωμένο αερομοντέλο με δυνατότητα φωτογραφικής λήψης, κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών, 1.
9. Μονάδα Γεωραντάρ με λογισμικό λειτουργίας, 1.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν, επί επισήμου εντύπου της εταιρείας τους,  με πλήρη αναγραφή των στοιχείων της εταιρείας και του υπεύθυνου για την προσφορά, τις τιμές μονάδας της οικονομικής τους προσφοράς, στον παρατιθέμενο πίνακα, προκειμένου να υπολογιστεί η απαιτούμενη δαπάνη. Η προσφορά μπορεί να αφορά το σύνολο ή και τμήμα των ζητουμένων ειδών εξοπλισμού.
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις του προμηθευτή, τοποθέτηση στον εγκεκριμένο χώρο, θέση σε λειτουργία, εκπαίδευση προσωπικού,  χρονική διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας, χρονική διάρκεια εξασφάλισης ανταλλακτικών και ειδικών υλικών λειτουργίας, δυνατότητα παροχής άμεσης τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
 
Η αποστολή  μπορεί να γίνει,  είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση christar@geo.auth.gr, είτε ταχυδρομικά ή με courier στην διεύθυνση Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124, έως την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017. Στην ίδια διεύθυνση ή στο τηλ. 2310998506, παρέχονται διευκρινήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 26 Σεπτέμβριος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία