ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση μετασχηματιστή μέσης τάσης στην Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ» με προϋπολογισμό 21.904,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Είκοσι μια χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

21 904ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 22/09/2017 @ 14:07