Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή ενδιαφερομένων εργοληπτών & μελετητών Δημοσίων Έργων ανα κατηγορίες έργων / μελετών σύμφωνα με τοάρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ & ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ /ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2017, στις παρακάτω κατηγορίες:
 
Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες
2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
3. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
4. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων,
αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών και τοπίου
5. Στατικές Μελέτες, μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών
έργων
6. Μελέτες Μηχανολογικές Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές μελέτες
7. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών
έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
8. Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων,
αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
9. Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών
ενέργειας
10. Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματολογικές
και τοπογραφικές
11. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
12. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες
13. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων Πρασίνου
14. Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ΄αριθ. (256/1998)
15. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων
16. Ηλεκτρονικές Μελέτες
 
Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
1. Οδοποιία
2. Οικοδομικά
3. Υδραυλικά
4. Ηλεκτρομηχανολογικά
5. Βιομηχανικά Ενεργειακά
6. Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων
7. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
8. Πρασίνου
9. Ειδικών Μονώσεων
καλεί
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να υποβάλουν τη σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (που επισυνάπτεται). Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από αντίγραφο του εργοληπτικού / μελετητικού πτυχίου τους (σε ισχύ), και θα την υποβάλλουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης ΑΠΘ «Κ. Καραθεοδωρή», Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 54124) εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, δηλαδή μέχρι τις 20/10/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816, Τηλέφωνα Πληροφοριών 2310-991399) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (https://www.auth.gr/news/calls).
 
 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Παρασκευή, 20 Οκτώβριος, 2017 (All day)
Συνημμένα αρχεία