ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων, αξονικών αερόθερμων, επιδαπέδιων συσκευών θέρμανσης - κλιματισμού και ρυθμιστικών διακοπτών για τις κτιριακές ανάγκες του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 24.788,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
 
Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 788ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 24 Ιανουάριος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 17/01/2018 @ 14:27