Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Φ. Λέσχης ΑΠΘ για το 2018

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, ΝΠΔΔ, με σύνολο εικοσιπέντε (25) τακτικών (μόνιμων και Ι.Δ.Α.Χ.) υπαλλήλων, ενδιαφέρεται για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Φ. Λέσχης ΑΠΘ για το 2018, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, πενήντα (50) ωρών ετησίως, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο εξακοσίων ευρώ (600,00€) χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (744,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού, τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)

εναλλακτικά

Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, τμήματος Χημικών.

εναλλακτικά

Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού τμήματος Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή πτυχίο των πρώην σχολών υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)

Αποδεικτικά προϋπηρεσίας ως τεχνικού ασφαλείας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, η οποία πρέπει να είναι: τουλάχιστον 2ετής για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 1 και 2, από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου τουλάχιστον 5ετής για τους τεχνικούς της περίπτωσης 3, από την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου.

Επισημαίνεται ότι, για τους τεχνικούς ασφάλειας που έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, διάρκειας τουλάχιστον 100 ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3850/2010 που εκτελείται από τα αρμόδια Υπουργεία ή εκπαιδευτικούς ή άλλους δημόσιους οργανισμούς ή εξειδικευμένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) πιστοποιημένα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, η προαναφερόμενη προϋπηρεσία μειώνεται ως εξής:

α. κατά 1 έτος για τους τεχνικούς των περιπτώσεων 1 και 2

β. κατά 3 έτη για τους τεχνικούς της περίπτωσης 3

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞ.Υ.Π.Π.

1. Αντίγραφο άδειας λειτουργίας της ΕΞ.Υ.Π.Π. σε ισχύ.

2. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρίας ότι διαθέτει το αναγκαίο άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και τα απαιτούμενα μέσα ή εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου.

3. Πρόσφατες βεβαιώσεις οργανισμών που θα αποδεικνύουν την ικανοποιητική εκτέλεση των παραπάνω παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες – καθήκοντα είναι τα προβλεπόμενα με βάση τις διατάξεις 14,15 και 23 του Ν.3850/2010 (Φ.Ε.Κ. 84/2-6-2010 τ.Α΄) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

Η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, κατόπιν της παράδοσης των αντίστοιχων τιμολογίων στην Π.Φ. Λέσχη.

Τον  ανάδοχο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της Π.Φ. Λέσχης (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος), μέχρι και την 5.2.2018 και ώρα 15:00. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6.2.2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
600ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 5 Φεβρουάριος, 2018 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310992612
Φαξ: 
2310207432