Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, Ν.Π.Δ.Δ., προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – λογιστή ή λογιστικό γραφείο την εκτέλεση εργασίας με αντικείμενο την παροχή λογιστικών – φοροτεχνικών  εργασιών για την κάλυψη των αναγκών της Π.Φ. Λέσχης ΑΠΘ για το 2018, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.   Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται κατά μέγιστο στις 4.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 4.960,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Βασική προϋπόθεση της ανάθεσης είναι η αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που αφορούν Ν.Π.Δ.Δ.

Οι απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης είναι οι ακόλουθες:

 • Φυσική παρουσία μία (1) ημέρα την εβδομάδα (8 ώρες), ή δύο (2) ημέρες (4 ώρες), κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.     
 • Συμμετοχή στη σύνταξη προϋπολογισμού του φορέα.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη και έλεγχος απολογισμού, συμφωνία με ισολογισμό.
 • Μηνιαίος έλεγχος λογιστικής και απλογραφικού σχετικά με την απόδοση των κρατήσεων.
 • Υποβολή έπειτα από εξουσιοδότηση των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων.
 • Παρακολούθηση διπλογραφικών βιβλίων και συμφωνία με τα απλογραφικά προϋπολογισμό-απολογισμό.
 • Συμφωνίες λογαριασμών προμηθευτών, ταμείου, κρατήσεων κ.λπ.
 • Τήρηση μητρώου παγίων συμφωνία με λογιστική.
 • Έλεγχος στη διαδικασία μετάβασης σε νέα χρήση (ανατροπές δεσμεύσεων, κ.λπ.) και σύνταξη των απαραίτητων καταστάσεων.
 • Σύνταξη και υπογραφή Ισολογισμού τέλους χρήσης και συμφωνία αυτού με τον απολογισμό.
 • Σύνταξη και υπογραφή φορολογικής δήλωσης.
 • Έλεγχος και αποστολή βεβαιώσεων αποδοχών, παρακρατούμενων φόρων.
 • Σύνταξη και υποβολή καταστάσεων ΜΥΦ (καταστάσεις πελατών προμηθευτών-συναλλαγών).
 • Σύνταξη και υποβολή στο ΥΕΚΑ όλων των απαραίτητων εντύπων για το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, πίνακες ωραρίου εργασίας).
 • Συμμετοχή και έλεγχος στον υπολογισμό της μισθοδοσίας και την αποστολή της ΑΠΔ.
 • Συμμετοχή και έλεγχος στη  σύνταξη των περιοδικών στατιστικών στοιχείων εντύπων (Υπουργείου, ΕΛΣΤΑΤ κ.λπ.).
 • Συμμετοχή και έλεγχος στην εξαγωγή των κοινοχρήστων δαπανών.
 • Εποπτεία και έλεγχος διαδικασιών μηχανογράφησης σε συνεργασία με την εταιρεία μηχανογράφησης.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα τιμολόγησης, φορολογίας, εφαρμογής νομοθεσίας και διαδικασιών.
 • Παρακολούθηση απλογραφικών βιβλίων, εκμετάλλευσης catering, αν αυτό χρειαστεί.
 • Εξαγωγή και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ για την  εκμετάλλευση catering, αν αυτό χρειαστεί.
 • Τηλεφωνική υποστήριξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα  προσόντα του  υποψηφίου εξωτερικού συνεργάτη θα πρέπει να είναι  τα ακόλουθα:

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικής Κατεύθυνσης.
 • Κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού A΄ Τάξης.
 • Επαγγελματική εμπειρία, τουλάχιστον τετραετή, σε καθήκοντα λογιστή - φοροτέχνη σε μηχανογραφημένα λογιστήρια  ΝΠΔΔ και  Ανώνυμες Εταιρείες, η οποία θα αποδεικνύεται  από βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας ή συμβάσεις έργου. Για όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν σχετικά αντίγραφα.

Η πληρωμή  θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα,  μετά από την έκδοση του αντίστοιχου μηνιαίου τιμολογίου (ετήσιος προϋπολογισμός/12).

Τον  εξωτερικό συνεργάτη  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε  περίπτωση  ο εξωτερικός συνεργάτης θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.00 π.μ. – 14.00 μ.μ. (τηλ. επικοινωνίας 2310 9926 -05 & -07, κ. Β. Τζήκος).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την προσφορά τους (αντίγραφο πτυχίου, αντίγραφο αδείας, αντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου και οικονομική προσφορά), στο Πρωτόκολλο της της Γραμματείας της Π.Φ. Λέσχης (Εγνατίας & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος), μέχρι και την  Παρασκευή 16.2.2018 και ώρα 15:00.  Προσφορές που δεν θα  περιλαμβάνουν τα  ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως στην ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20.2.2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

4 000ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 16 Φεβρουάριος, 2018 - 15:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 06/02/2018 @ 11:00