Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών και δύο σαρωτών (σκάνερ) για τις ανάγκες της Π.Φ. Λέσχης ΑΠΘ

Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, Ν.Π.Δ.Δ., ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο ηλεκτρονικών υπολογιστών και δύο σαρωτών (σκάνερ) για τις ανάγκες της υπηρεσίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,  συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο 2.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2480,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Στο συννημένο αρχείο δίνονται αναλυτικά οι προδιαγραφές.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει να ικανοποιεί ή να υπερκαλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι τον αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. Ως χρόνος παράδοσης ορίζεται σε 10 ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για την παρεχόμενη προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016).  Τον αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο της Π.Φ. Λέσχης (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος),  την Τετάρτη 4-4-2018 και αποκλειστικά ώρα 12:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
2 000ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τετάρτη, 4 Απρίλιος, 2018 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310992612