Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βάσεων – μηχανισμών ανάκλησης καθισμάτων των αμφιθεάτρων της ΝΟΠΕ και της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 12.896,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (δώδεκα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι και τις 10-05-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

12 896ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 10 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 04/05/2018 @ 12:36