Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιση οχημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 27/7/2018 έως 27/07/2019» με προϋπολογισμό 9.100,00 € (εννιά χιλιάδες εκατό ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο των οχημάτων. Η παροχή υπηρεσίας απαλλάσσεται ΦΠΑ. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη το Δελτίο Παρεχόμενων Καλύψεων Ασφάλισης Οχημάτων ΑΠΘ, όσο και τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 23-05-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

9 100ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 23 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 99 6838

F: 

2310 99 6810

E: 

Υποβλήθηκε στις 11/05/2018 @ 10:08