ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Αντικατάσταση δεξαμενής Πυρόσβεσης και λοιπών εξαρτημάτων σε Πυροσβεστικά Δίκτυα του ΑΠΘ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Αντικατάσταση δεξαμενής Πυρόσβεσης και λοιπών εξαρτημάτων σε Πυροσβεστικά Δίκτυα του ΑΠΘ», με προϋπολογισμό 14.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας και παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 541 24) μέχρι τις 29-05-2018 και ώρα 13:00

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
14 880ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 29 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία