Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (οικοδομικά – χρώματα – σιδηρουργικά και ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 24.790,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και δεκατρία λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

24 790ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 31 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 25/05/2018 @ 8:44