ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (οικοδομικά – χρώματα – σιδηρουργικά και ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών (οικοδομικά – χρώματα – σιδηρουργικά και ψυκτικά) για τις ανάγκες του Τεχνικού Συνεργείου του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 24.790,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και δεκατρία λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
24 790ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 31 Μάιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία