ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με FM200 σε υπόγειους χώρους data rooms της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης κατάσβεσης με FM200 σε υπόγειους χώρους data rooms της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 22.933,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (είκοσι δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι και τις 05-06-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
22 933ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Τρίτη, 5 Ιούνιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία