ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια βανών και λοιπών εξαρτημάτων για τις ανάγκες θέρμανσης του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βανών και λοιπών εξαρτημάτων για τις ανάγκες θέρμανσης του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 5.898,68 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 14-06-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
5 898ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Πέμπτη, 14 Ιούνιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία
Τηλέφωνο: 
2310-996860
Φαξ: 
2310 99 6810