ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Προμήθεια αντλιών και κυκλοφορητών για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και κυκλοφορητών για τις ανάγκες των κτιριακών εγκαταστάσεων του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 16.616,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δεκαέξι χιλιάδες εξακόσια δεκαέξι ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 18-06-2018 και ώρα 13:00.

Προέλευση Πρόσκλησης
Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 
Πληροφορίες Πρόσκλησης
Προϋπολογισμός: 
16 616ευρώ
Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 
Δευτέρα, 18 Ιούνιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία