Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων των 10m3, στους υπαίθριους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με προϋπολογισμό 16.500,00€ (δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής. Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την τεχνική περιγραφή-προδιαγραφές, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παροχής υπηρεσίας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 19-07-2018 και ώρα 13:00. Ο φάκελος θα αναγράφει τα εξής: Προς Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Γραφείο Περιβάλλοντος του (επωνυμία, οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail) για το έργο : «Μίσθωση και εγκατάσταση ανοικτών μεταλλικών κάδων των 10m3, στους υπαίθριους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 19/07/2018

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

16 500ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Πέμπτη, 19 Ιούλιος, 2018 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310 99 1136

F: 

2310 99 1130

E: 

Υποβλήθηκε στις 11/07/2018 @ 13:19